VLF
VHF
UHF
SHF
MultibandVLF

Pics Model Band/Frequency IF Comments
Heathkit HD-1420 10-500 KHz 3.510-4.000 MHz
Palomar Engineers VLF Converter 10-500 KHz 3.510-4.000 MHz


VHF

Pics Model Band/Frequency IF Comments


UHF

Pics Model Band/Frequency IF Comments
Icom Mode S 2400-2402 MHz 144-146 MHz Intended for Oscar 40
Parabolic Mode S 2400-2404 MHz 144-148 MHz Intended for Oscar 40
SSB UEK-3000 2400-2404 MHz 144-148 MHz Intended for Oscar 40


SHF

Pics Model Band/Frequency IF Comments


Multiband

Pics Model Band/Frequency IF Comments
Datong UC-1 1: 0.09-30 MHz
2: 144-146 MHz
1: 144-146 MHz
2: 28-30 MHz

Refcom FC-60PR 0.05-60 MHz ?-?MHz